Đóng Menu

Chương trình thiết kế độc quyền, kết hợp tinh hoa giữa Mầm non và Tiểu học

Chương trình Tiền tiểu học Ban Mai School được Hội đồng chuyên môn nghiên cứu, tiếp nối chương trình 5 tuổi của học sinh Mầm non và phát triển toàn diện cho học sinh trong giai đoạn chuyển tiếp lên Tiểu học. Đảm bảo phù hợp các yếu tố tâm lý, trí tuệ và thể chất của lứa tuổi. Giúp học sinh tiến bộ, thích ứng và hòa nhập mà vẫn giữ trọn vẹn tuổi thơ.